Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Výchova špecialistov pre riešenie environmentálnych problémov Environmentálna výchova v kontexte holistickej koncepcie
Koncepcia územného rozvoja Slovenska  Posledné dni lístia
Program Capacity 21 Dubnica žije ekológiou
Ohrozené druhy Bobor - opäť udomácnený druh v našej prírode
Nepopulárne živočíchy, alebo aj vy trpíte predsudkami? (4.) - Netopiere Sledovanie kvality životného prostredia v oblasti Banská Bystrica - Sliač - Zvolen
Pôsobenie zinku na organizmus človeka Americkí lektori v Nízkych Tatrách
Nežiadúci vplyv neofytov na naše prírodné prostredie  Prvý úspešný krok k implementácii Bazilejského dohovoru
Vysvetľujeme si pojmy Vedecká konferencia vo Zvolene
Nad tzv. veľkou novelou stavebného zákona (2.) EEA sídli v Kodani
Tradícia ako pozitívny odkaz minulosti dnešku Peak national park
Výnimočnosť vysokých úhrnov atmosferických zrážok v lete u nás Prvý spolok ochrany prírody
Súčasnosť Slovenskej agentúry životného prostredia  Chránené nálezisko žltohlava
Klátovské rameno opäť čistejšie Vplyv komunálnych odpadov na horninové prostredie 
Kandidát na národný park  Choč Čo sa skrýva za skratkou SCČP
Ekotip jubiluje Nata Hosťovecká: Pokus
Sú počítače neškodné ? Fotosúťaž
Environment pre deti Regenerácia poľnohospodárstva
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, piate číslo, druhý ročník 
Vydava (aj v tlacenej podobe)Slovenska agentura zivotneho prostredia Banska Bystrica
HTML: Andrej Tazberik 
Juraj Kmet
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednavky na tlacenu formu casopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena vytlacku 12,-Sk