Anotácia:
Ústrednou témou prvého čísla Enviromagazínu 2007 je ochrana krajiny. V úvodnom slove sa autor Jozef Klinda (MŽP SR) zamýšľa nad slovenskou krajinou v minulosti a v súčasnosti, ale aj nad tým, čo musíme urobiť, aby sa slovenská krajina stala priaznivým environmentom, rajom a klenotnicou jej obyvateľov a nestratila svoju tvár – rázovitosť a rozmanitosť. Peter Jančura (FEE TU Zvolen) vo svojom príspevku zdôrazňuje, že vedomosti o krajine potrebujú ochranári aj investori. V roku 2005 bol ratifikovaný Európsky dohovor o krajine, ktorý chápe ochranu krajiny ako činnosť smerujúcu k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity. Európskym dohovorom o krajine a jeho implementácii  na Slovensku sa zaoberá vo svojom článku Pavlína Mišíková (MŽP SR). Priestor v aktuálnom čísle má tiež Karpatský dohovor, ktorý má zabezpečiť ochranu a trvalo udržateľný rozvoj. Zaujímavé informácie ponúka článok Ako sa robí obnova dediny na Slovensku, ktorý prináša postrehy, ukážky príkladov a nasledovaniahodných inšpirácií z oblasti obnovy dediny na Slovensku, ako aj článok Archív malých sakrálnych pamiatok na južnom Slovensku. V článku Žitá logika ochrany kultúrnej krajiny sa dozviete, čo si myslia o ochrane kultúrnej krajiny experti z IUCN, UNESCO a Rady Európy. Prvé číslo Enviromagazínu predstavuje tiež mesto Skalicu a rozvoj Bratislavy podľa krajinnoekologických limitov a potenciálov a venuje pozornosť integrovanému manažmentu krajiny, hodnoteniu krajinného rázu, problematike fragmentácie krajiny, zaujímavých enviroprojektoch atď. Príloha prináša bohaté spektrum informacií z oblasti životného prostredia.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte