screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí (ŽP) s 25-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Hlavná téma Enviromagazínu č. 3 je venovaná Enviropolitike a otvára ju rozhovor s ministrom životného prostredia Jánom Budajom, v ktorom okrem iného povedal, že škála výziev novej vlády je taká obrovská, akými sú zdedené problémy. „Chcem, aby sa Slovensko očistilo nielen od envirozáťaží, emisií alebo škodlivín v podzemných vodách. Spoločnosť sa potrebuje očistiť a nadýchnuť aj morálne,“ povedal  pre Enviromagazín šéf envirorezortu, ktorý je garantom enviropolitiky na Slovensku. V hlavnej téme sú preto rozobrané aj historické míľniky  jeho 30-ročného pôsobenia, ale aj  miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorá je kľúčová pre environmentálnu kvalitu v regiónoch. Vykonávateľmi enviropolitiky na Slovensku sú aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR, z ktorých vám predstavujeme činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia a dvoch jubilujúcich organizácií: Národnej zoo Bojnice a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.  Nechýbajú ani servisné informácie pre čitateľov, kde môžu nahliadnuť do strategických materiálov a právnych predpisov zameraných na životné prostredie, kde nájdu rozšírený súbor kľúčových indikátorov životného prostredia alebo Správu SOER 2020. Tému dopĺňajú príspevky o novej monografickej publikácii Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050 a o Európskej zelenej dohode, ku ktorej pristúpilo aj Slovensko.

V rubrike EnviroSlovensko sa dočítate prečo koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility a prečo by sme ju mali podporiť zapojením sa do kampane Európsky týždeň mobility 2020. Dozviete sa z nej aj prečo začneme žiť na ekologický dlh neskôr a  ktoré nové chránené areály pribudli na Slovensku.  V rubrike Envirovýchova predstavujeme i nový náučný chodník strediska environmentálnej výchovy Dropie - Príbeh krajiny a projekt OBJEKTIv21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Prostredníctvom rubriky ENVIROSVET sa dozviete, ktoré ďalšie sťahovavé druhy voľne žijúcich živočíchov chráni Bonnsky dohovor a čo konštatuje historicky prvá správa o stave týchto druhov. V rubrike Enviroprojekt sprostredkúvame ďalšie informácie o projekte LIFE IP zameranom na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. Príspevok rubriky Envirorelax vás v lete pozýva na Horehonie, do raja v Tatrách.  

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2020

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2019