screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 23-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

Hlavná téma Analýzy a prognózy v prospech životného prostredia je venovaná výsledkom práce Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR, ktorý minister László Sólymos označil v svojom Úvodníku za autonómnu analytickú jednotku. „Úlohou útvaru je poskytovať analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu i verejnosť, či publikovať odborné štúdie a komentáre“, zdôraznil na úvod hlavnej témy minister.  Inštitút už za svojho dvojročného pôsobenia pracoval na Envirostratégii 2030, ktorú minister považuje za „programové vyhlásenie ochrany životného prostredia“. Okrem tohto dokumentu sa venujú zamestnanci útvaru v príspevkoch Enviromagazínu aj takým témam Ako zvýšiť hodnotu za peniaze v životnom prostredí a Hľadanie nízkouhlíkovej cesty pre slovenskú ekonomiku. Nevynechali ani také dôležité oblasti  ako je zvýšenie cien za skládkovanie odpaduzelené verejné obstarávanie. Na hlavnú tému nadväzuje rubrika Envirotrendy, ktorá je v tomto čísle venovaná populačným trendom, urbanizácii a scenárom ochrany biodiverzity. V rubrike EnviroSlovensko sa ohliadneme za festivalom filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm 2018. Dozviete sa, ktoré filmy najviac oslovili porotu, ale aj akými sprievodnými podujatiami prispela do programu podujatia Slovenská agentúra životného prostredia(SAŽP), ktorá si v tomto roku pripomína štvrťstoročie svojej existencie. Počas otváracieho ceremoniálu festivalu preto ocenila kolektívy a jednotlivcov za ich spoluprácu so SAŽP a ich prácu v prospech environmentu. Ich mená nájdete na našich stránkach. V tejto rubrike sa dočítate  aj ako je environmentalistika zapracovaná v Ústave SRaké aktivity realizujú Nitriansky a Žilinský samosprávny kraj v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.  Nechýba tradičná rubrika OP KŽP, ktorá je venovaná aktuálnym výzvam, organizovaným seminárom a projektom v oblasti vôd. Rubrika Envirovýchova predstavuje aj nové akreditované vzdelávaniu pre učiteľov materských škôl Envirominimum  a prináša  prehľad aktivít Strediska environmentálnej výchovy Dropie počas uplynulej jari. V rubrike Enviroprojekty sa dočítate o projekte AIR TRITIA zameranom na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne  Žilinského samosprávneho kraja, Moravsko-sliezskeho kraja a Opolského vojvodstva. V Envirorelaxe vás pozývame do Národného parku Malá Fatra, ktorý láka jedinečnosťou prírodných krás.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2018

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017