screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

Hlavná téma prvého vydania časopisu v roku 2017 je venovaná Hodnoteniu historicky prvého predsedníctva SR v Rade Európskej únie v envirooblasti.  Snažili sme sa do nej zaradiť informácie o tom najdôležitejšom, čo sa podarilo zásluhou slovenských  odborníkov vyjednať v rámci environmentálnych priorít slovenského predsedníctva,  ale aj o úlohách a prioritách z toho vyplývajúcich pre najbližšie obdobie.  Prinášame aj informáciu o Národnom workshope Prechod k zelenému hospodárstvu, ktorého výsledkom sú odporúčania ako pokračovať  v úspešnom prechode na zelené hospodárstvo v spolupráci s podnikateľskou sférou.  V aktuálnom čísle sa dočítate aj o oficiálnom ustanovení Siete geoparkov SR, ktorej  súčasťou sú aj náučné chodníky. Ich budovaniu a problematike ich interpretácie sú venované publikácie, o ktorých sa viac dozviete na našich stránkach. Novú rubriku o rezortných organizáciách MŽP SR predznamenáva príspevok venovaný inštitucionalizácii prierezovej starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Nájdete  v ňom aj kompletný zoznam najvyšších predstaviteľov, ktorí  za 50 rokov obhajovali u nás záujmy životného prostredia. Následne vám predstavujeme  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá v našej krajine zabezpečuje už štvrťstoročie environmentálny dohľad. Novinkou je aj rubrika,  ktorá bude pravidelne venovaná Operačnému programu Kvalita životného prostredia, do ktorého je nasmerovaných  až 4,3 miliardy eur. Pripravili sme pre vás aj prvú časť príspevku o Ramsarskom dohovore, ktorý má byť garantom ich múdreho využívania. Jeho súčasťou je aj prehľadná tabuľka o Ramsarských lokalitách na Slovensku – s termínom ich zápisu, rozlohou a ich dominantným charakterom. Zaujímavé informácie sa dočítate aj o vydre riečnej a jej ochrane a o prírodnom a kultúrnom dedičstve Mexika.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.1 / 2017

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017