screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 20-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
Udržateľnej  mestskej mobilite je venovaná hlavná téma  tretieho čísla  Enviromagazínu. Sprostredkuje vám informácie o negatívnych vplyvoch dopravy na ovzdušie, o potrebe integrovaného plánovania mobility v mestách, ale aj o možnostiach financovania udržateľnej dopravy na Slovensku. Nechýbajú príspevky o výhodách nemotorovej dopravy v mestách a o spojenej kampani Do the Right Mix, ktorej vyvrcholením bude tradičný Európsky týždeň mobility. Jej koordinátorom je aj v tomto roku SAŽP. Prostredníctvom rubriky Enviroslovensko nájdete v časopise články aj o Dni otvorených dverí 2015 na Ministerstve životného prostredia SR a odovzdávaní Ceny ministra životného prostredia 31 osobnostiam a subjektom, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Nechýbajú ani príspevky  o Dni Dunaja  a novej dunajskej kompe. V článku Návraty k festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2015  nájdete informácie o najúspešnejších filmoch festivalu, ktoré zaujali nielen odbornú porotu, ale aj verejnosť. V rubrike Enviroprojekt sme pre vás pripravili článok venovaný udržateľnej spotrebe a výrobe a nástrojom environmentálnej politiky. Na stránkach Enviromagazínu vám predstavíme aj  SAŽP ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Dočítate sa v ňom aj o 11. ročníku konferencie Enviro-i-fórum, o barcelonskom ekoinovačnom fóre, či o úspešnej prezentácii dvoch prírodných lokalít svetového dedičstva.  Prostredníctvom rubriky Envirorelax sa môžete pozrieť na výstavu exotických motýľov a navštívime aj  biosférickú rezerváciu Poľana.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2015

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014