screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

Hlavná téma Enviromagazínu č. 2 / 2017 je venovaná Environmentálnemu vzdelávaniu dospelých. Riaditeľ odboru prierezových činností MŽP SR Kamil Vilinovič v úvodníku k hlavnej téme pripomína, že „najväčšou výzvou pre našu spoločnosť v súčasnosti je premietnutie princípov trvalo udržateľného rozvoja do nášho každodenného správania“. Pri tomto procese zohráva dôležitú úlohu environmentálne vzdelávanie dospelých, ktorí v rôznych sférach našej spoločnosti dokážu zabezpečiť zavádzanie týchto princípov do praxe.  Úlohy v tejto oblasti plní aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v rámci rezortu zabezpečuje environmentálne vzdelávanie dospelých v rôznych tematických oblastiach, od odbornej prípravy na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu pre zamestnancov štátnej správy, cez vzdelávanie pedagógov, poradenskú činnosť až po osvetové aktivity, o čom sa dočítate na našich stránkach. V rámci hlavnej témy vám predstavujeme aj projekt Univerzitní pedagógovia pre udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zaradiť problematiku udržateľného rozvoja do vysokoškolského štúdia. Univerzity sú  totiž bázou centier vedy a výskumu a pripravujú budúce generácie odborníkov. Priblížime Vám aj dva projekty mimovládnych organizácií, ktorých dôležitá časť je zameraná na environmentálne vzdelávanie dospelých. Edukácia a osveta sú aj hlavným motorom organizácie Medzinárodného festivalu filmov Ekotopfilm – Envirofilm 2017, na ktorý vás pozývame v  závere našej hlavnej témy.

V aktuálnom vydaní nájdete aj informácie o vyhlásení 8. ročníka súťaže Dedina roka a o aktivitách zabezpečujúcich na Slovensku implementáciu Európskeho  dohovoru o krajine. V článku V odpade sa pohrabeme sa dočítate, prečo považuje envirorezort za nevyhnutné zvýšenie cien poplatkov za skládkovanie odpadov a spoplatnenie igelitiek. Zoznámime vás aj s Akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie a zo Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží. V pravidelných rubrikách predstavujeme Zoologickú záhradu v Bojniciach a nájdete tam informácie aj o podpore projektov vodného hospodárstva z OP KŽP.  Zaujímavé štatistiky a pohľad na problematiku prináša aj príspevok Envirokriminalita na Slovensku. Prostredníctvom rubriky Envirorelax vás pozývame do rokliny Kyseľ, ktorá bola vlani, 40 rokov po ničivom požiari, sprístupnená verejnosti formou ferraty.

Príjemné čítanie.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.2 / 2017

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017