screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

Zelenej infraštruktúre  a jej významu pre krajinu a sídla je venovaná hlavná téma 3. čísla Enviromagazínu. Prostredníctvom príspevkov odborníkov v tejto oblasti sprostredkúva informácie o jej prvkoch, plochách a systémoch, o ich využití v sídlach a krajine, ale aj o potrebe jej plánovania. Dočítate sa v nej aj o pozitívnych príkladoch z praxe a o územnom systéme ekologickej stability.     
Aktuálne vydanie je venované aj štvrťstoročiu účinnosti Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) na Slovensku a jubilujúcim environmentálnym značkám, ktoré už vyše dve desaťročia sprevádzajú výrobky a služby ohľaduplné k životnému prostrediu a citlivé k nášmu zdraviu. V rubrike Rezortné organizácie MŽP SR vám predstavujeme Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý získava a poskytuje komplexné geologické informácie. O zaujímavom projekte vďaka ktorému bola obnovená časť  kolmých riečnych brehov na Veľkolélskom ostrove sa dočítate v článku Ochrana vtáctva Podunajska v záujme zachovania biodiverzity územia. V Envirorelaxe vás pozývame spoznávať krásu a bohatstvo Oravy – malebný kút Slovenska, ktorý v sebe skrýva mnohé zaujímavé lokality.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2017

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017