screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

HLAVNÁ TÉMA aktuálneho vydania Enviromagazínu č. 1/2018 je venovaná Environmentálnej výchove, vzdelávaniu a osvete (EVVO) v SR. Význam témy potvrdzuje ÚVODNÍK generálneho riaditeľa sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Milan Chrenka, ktorý pripomína, že napriek pozornosti envirorezortu venovanej tejto oblasti, je nevyhnutné v tejto nadrezortnej téme rozvíjať spoluprácu nielen medzi ministerstvami a ich rezortnými organizáciami, ale aj s mimovládnymi organizáciami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, súkromnou sférou či so širokou verejnosťou.  Aj z tohto dôvodu prevzalo MŽP SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na konci januára záštitu nad národnou konferenciou EVVO v SR, o ktorej témach a záveroch sa viac dočítate na našich stránkach. Prinášame aj malú ukážku rôznych typov a foriem podujatí pripravovaných a realizovaných v oblasti EVVO v roku 2018.

V rubrike ENVIROSLOVENSKO nájdete rozhovor s ministrom životného prostredia SR Lászlóm  Sólymosom venovaný najmä zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie odpadovzákonu, na základe ktorého je možné vyvlastňovanie pozemkov, na ktorých sa majú vykonávať sanačné práce nevyhnutné na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Pripomenieme si v nej jubilujúci partnerský časopis Životné prostredie a dozviete sa v nej viac aj o seminári venovanom legislatíve ochrany ovzdušia. V rubrike REZORTNÉ ORGANIZÁCIE MŽP SR predstavujeme Štátnu ochranu prírody SR, ktorá tvorí jeden z pilierov ochrany prírody a krajiny na Slovensku.  V rubrike OP KŽP vám sprostredkúvame informácie o plánovaných výzvach v roku 2018 a prinášame aj zhrnutie implementácie OP KŽP za uplynulý rok jedným z jeho troch sprostredkovateľských orgánov – SAŽP. V novej rubrike ENVIROTRENDY vám priblížime tému Výhľadové informácie v životnom prostredí a globálne megatrendy. V rubrike ENVIROSVET sa dočítate o prezentácii Strednodobého hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR na pôde OECD, ale aj o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a jej implementácii v SR.  V rubrike ENVIROPROJEKT nájdete zaujímavé príspevky o projekte  SOLEZ, ktorý hľadá návod ako prejsť na nízkouhlíkovú mobilitu a o projekte KRASCAVE, zameranom na ochranu kvality krasových vôd. Prostredníctvom rubriky ENVIRORELAX vás pozývame do Národného parku Nízke Tatry, ktorý patri k našim najkrajším a z prírodovedného hľadiska aj k najcennejším územiam.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.1 / 2018

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017