screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 20-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
V druhom čísle Enviromagazínu máme pre vás pripravenú pozvánku na Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2015. Okrem množstva informácií o jeho filmovom a sprievodnom programe, nájdete v hlavnej téme vydania aj rozhovor s riaditeľom Ekotopfilmu Petrom Límom. Spojený festival podľa neho uvidí až päť percent Slovákov! Na začiatku mája sa uskutočnilo v Bratislave národné podujatie k predstaveniu správy Životné prostredie Európy- stav a perspektíva 2015 (SOER 2015). Ako hodnotí Európu a aké silné a slabé stránky má v oblasti životného prostredia Slovensko sa dočítate v článku Európa je globálnym lídrom v oblasti environmentálnych politík.  Na stránkach prvého čísla nájdete aj rozhovor s ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom o novom zákone o odpadoch a pozveme vás do novootvoreného múzea baníctva v Handlovej.  V apríli  Regionálne centrum Bazilejského dohovoru zorganizovalo prípravný workshop pred konferenciou zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Pri tejto príležitosti poskytol pre Enviromagazín interview výkonný sekretár spojeného sekretariátu týchto troch dohovorov Rolph Payet.  V rubrike Envirovýchova sa dočítate  o akreditovanom vzdelávaní učiteľov Ekologická stopa a o aktivitách SAŽP pri príležitosti Dňa Zeme. V rubrike Envirorelax nám predstaví Kaukaz entomológ a pozveme vás do Sandbersko- pajštúnskej oblasti. 

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.2 / 2015

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014