screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

V HLAVNEJ TÉME aktuálneho vydania Enviromagazínu č. 2/2018 sme pre vás spracovali prehľad úloh a činností, ktoré v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia už štvrťstoročie plní a vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Na stránkach časopisu sa dočítate, že poskytuje nielen environmentálne služby, ale podieľa sa napríklad aj na územnoplánovacích procesoch a starostlivosti  o mestské a vidiecke životné prostredie. Úlohy plní i v oblasti envirovýchovy, vzdelávania a osvety, podporuje environmentálne manažérstvo, zabezpečuje implementáciu národných projektov, sprostredkúva eurofondyinformácie o životnom prostredí...
V rubrike ENVIROSLOVENSKO nájdete príspevky i o Informačnom dni k Európskemu dohovoru o krajine 2018, ktorý bol tento rok venovaný otázkam starostlivosti o krajinu a o víťazoch súťaže Zelený Merkúr, ktorá je zameraná na ekologické správanie sa firiem.  V plánovanom seriáli zameranom na aktivity samosprávnych krajov v oblasti environmentu sa dočítate aj o tom, že Bratislavský samosprávny kraj   si obstaral vypracovanie Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblastiTrnavský samosprávny kraj založil s partnermi iniciatívu Mladé stromy pre Slovensko.  V rubrike OP KŽP vám sprostredkúvame informácie o plánovanej výzve na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a približujeme úlohy, ktoré plní odbor kontroly verejného obstarávania sekcie fondov EÚ SAŽP. V rubrike ENVIROVÝCHOVA nájdete príspevky o vzťahu krajských samospráv k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ale aj o Výskumnom ústave vysokohorskej biológie a súťažiach Hypericum 2018V našej školskej záhrade máme najkrajšiu vtáčiu búdku či kŕmidlo. V rubrike ENVIROTRENDY sme sa tentokrát zamerali na Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+. Prostredníctvom rubriky ENVIROPROJEKT sa dozviete aká je kvalita pitnej vody v súkromných studniach na severovýchode Slovenska a zoznámite sa s Európskou strategickou výskumnou agendou pre integrované priestorové plánovanie, využitie územia a manažment pôdy. Rubrika ENVIROSVET sprostredkúva poznatky získané z výskumu vplyvu automobilovej dopravy na medveďa hnedého. Rubrika ENVIRORELAX predstavuje Slovensko ako krajinu vyhasnutých sopiek.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.2 / 2018

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017