screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
„Rok 2015 bol všade vo svete ťažkým rokom. V decembri však Parížska konferencia o klíme COP 21 priniesla skutočnú nádej “. V úvodníku k hlavnej téme Enviromagazínu č. 1/2016 COP 21 - Spoločne za ochranu klímy to zdôraznil  pán veľvyslanec Didier Lopinot, ktorý na Slovensku zastupuje hostiteľskú krajinu konferencie. Prvýkrát bola podľa neho prijatá univerzálna dohoda, ktorá sa opiera o príspevky 187 krajín, je právne záväzná a ambiciózna.  V rozhovore pre Enviromagazín  ju minister životného prostredia Peter Ziga označil za veľký úspech medzinárodného environmentálneho práva a signalizuje podľa neho jasný trend dekarbonizácie ekonomiky  a postupný ústup od fosílnych palív. V aktuálnom vydaní nájdete aj podrobné informácie o obsahu dohody a redukčných záväzkoch, ktoré na Slovensku úzko súvisia s európskou politikou v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov.  To, že klimatická zmena je nepopierateľná a zapríčinená ľudskou činnosťou, potvrdzujú výsledky meteorologických meraní a pozorovaní, ktoré pre vás do príspevkov spracovali  odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Z akademickej pôdy je príspevok o dopadoch klimatických zmien na lesné ekosystémy a  zozbierali sme pre vás aj informácie o tom, aký majú negatívny vplyv na krajiny sveta.  V rubrike Enviroslovensko nájdete rozhovor so štátnym  tajomníkom  MŽP SR Vojtechom Ferenczom o výsledkoch prvého kola programu Veľké upratovanie Slovenska, ktorý bude pokračovať v tomto roku s o 50 % vyššou sumou. Na našich stránkach sa dočítate aj o  Správe o stave životného prostredia v SR za rok 2014 a o zrealizovaných projektoch zameraných na protipovodňové opatrenia.  Dúfame, že vás zaujmú aj články o rozšírení nového druhu chrobáka na Slovensku a o národných parkoch v Číne.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.1 / 2016

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014