Anotácia:
Mokrade sú témou druhého mimoriadneho čísla Enviromagazínu 2010. Druhý február je Svetovým dňom mokradí a 2. februára 2011 oslavujeme už 40. výročie podpísania Ramsarského dohovoru o mokradiach. Slovenská republika, ako v úvodnom slove zdôrazňuje minister životného prostredia SR József Nagy, ešte ako súčasť Česko-Slovenska, podpísala tento významný medzinárodný dohovor pred dvadsiatimi rokmi. Úvodné články mapujú vznik dohovoru od prvej výzvy v roku 1962 po súčasnosť, vrátane implementácie Ramsarského dohovoru na Slovensku a podielu Slovenska na plnení záväzkov dohovoru. V ďalších príspevkoch sa dočítate o vplyve zmien v životnom prostredí na mokrade, o ohrozených mokraďových biotopoch, ako aj o ochrane slatinných rašelinísk na Slovensku. Časopis informuje o významných medzinárodných projektoch spolufinancovaných z európskych fondov. Obdiv a úctu vzbudzujú články o spoločnej starostlivosti o trilaterálnu ramsarskú lokalitu Niva na sútoku Moravy-Dyje-Dunaja, o oživení povodia Hornádu, obnove mokradí na Záhorí, obnove riečnych ekosystémov na riekach Muráň a Turiec, ako aj príspevky o aktivitách DAPHNE, SOS/BirdLife Slovensko a Ipeľskej únie pri ochrane mokradí. Inšpirujúce sú príspevky o činnosti v oblasti environmentálnej výchovy detí a mládeže a práci s verejnosťou.
V tomto mimoriadnom čísle nájdete tiež farebný plagát ramsarských lokalít na Slovensku. Čiernobiela príloha obsahuje aj kvíz, rôzne doplňovačky a krížovku. Ako bonus vystrihovačky modelov a pexeso živočíchov, ktorých domovom sú mokrade.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (6,6 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte