Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Globálne problémy sa stali otázkami najvyššej dôležitosti Environmentálne mapovanie a monitoring geologických faktorov ŽP SR
Agrokomplex - výstavníctvo Nitra dodáva punc metropole pod Zoborom  Ochrana životného prostredia v baniach
Poslanie výstavy rezortu MŽP SR na ENVIRO Nitra'98 20. výročie Národného parku Nízke Tatry
Radónové riziko Kvalita životného prostredia Slovenskej republiky
Prestali používať pri bielení celulózny chlór Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Pozvánka na EnviroFilm'98 Tulčík ukazuje alternatívne cesty rozvoja
Budujeme odborné zázemie pre trvalo udržateľnú budúcnosť  Ochrana a prezentácia zbierok Slovenského banského múzea
Štvrté zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite Systémy environmentálneho riadenia v Slovnafte, a.s.
Navrhované zmeny právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo Skúsenosti so zavádzaním EMS v studenej valcovni VSŽ Oceľ, s.r.o.
50. výročie Tatranského národného parku Karol Demuth: V zrkadle vody
Ako na to, matka Zem ? Minerálne vody - vzácne a výnimočné bohatstvo Slovenska - identifikované satelitmi
Systémy environmentálneho manažérstva  Environmentálny akčný program pre Hornú Nitru
Budovanie environmentálneho systému riadenia v Matadore, a.s., Púchov   Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu vytvára podmienky pre prosperitu
Program obnovy dediny na Slovensku  
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, mimoriadne číslo, tretí ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenú formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk