Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Vyznanie Tatrám Zo spomienok na Julské Alpy
IV. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite bolo úspešné AINova predstavuje postgraduálny program Environmentálna politika
Festival obohatený novinkami Výzva Arboréta Borová hora
Aktualizácia environmentálnej regionalizácie Slovenska Symbiotické huby, mykorízne symbiózy a ich význam
Umelecké svedectvo o stave našej duše Ohrozené druhy
Z pozdravného listu Dr. Jochema Bockemuhla Rozšírenie a ochrana bociana bieleho u nás
Flóra južného Slovenska je ohrozená  Európa bez hraníc
Vysvetľujeme si pojmy Medvedík z loga NAPANTu sa volá Ďumbo
O zaniknutej vnútrozemskej delte Váhu Rozvoj vidieka - jedna z priorít okresu Snina
Nebojme sa golfových ihrísk Začnime od seba
Absentujúca tvorba krajiny v územnoplánovacom procese Semienka Pavla Dobšinského
Priemysel a ochrana prírody môžu ísť ruka v ruke  Stretnutia v krajine
Triglavský národný park Jacques Sternberg: Osobné doklady, prosím 
Poézia letného lesa Infoservis
Fotosúťaž Mestska pamiatková rezervácia Levoča
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, tretie číslo, tretí ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenú formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk