Vysvetľujeme si pojmy (5.)
Autochór - organizmus, rastlina, alebo huba, ktorá rozširuje rozmnožovacie častice bez vonkajšej pomoci
Autochtón - druh, ktorý vznikol a vyvíjal sa na mieste svojho pôvodu - pôvodný v území
Autolimitácia - znamená, že podiel rastu sa znižuje súčasne so zvyšovaním hustoty
Autoómia - obranná reakcia, jedná sa o uvoľnenie časti tela organizmu (chvost jašterice)
Autoregulácia - schopnosť systému obnoviť rovnováhu vnútorných vlastností za pôsobenia nejakého vonkajšieho alebo vnútorného vplyvu
Autotrofný organizmus - organizmus schopný vytvárať za využitia slnečnej energie alebo chemickej energie z jednoduchých anorganických zlúčenín bohaté zlúčeniny
Autotrofní producenti - (samoživní) producenti, pre ktorých slúžia ako zdroje rastu a metabolizmu väčšie molekuly, do ktorých je nimi syntetizovaná energia pri fotosyntéze
Autumál  - pozri aspekt
Azbestóza - ochorenie pľúc spôsobené dlhodobým vdychovaním vzduchu znečisteného jemným azbestovým prachom
Aquatický - týkajúci sa vody
Bakteriocenóza - spoločenstvo baktérií
Baktérie  - jednobunkové organizmy, ktoré nemajú pravé jadro
Balneobiológia  - biológia minerálnych a kúpeľných vôd
Banka semien - časť diaspór ostáva v latentnom stave ako potenciálny zdroj vegetácie. Zo zásobárne diaspór (banky semien) vyrastajú nové rastliny pri zmene stanovených podmienok
Bariéra biologická - ľubovoľná prekážka šírenia, rozptyľovania, sťahovania a presunu organizmov biologického charakteru
Bergmanovo pravidlo - živočíchy žijúce bližšie k pólom sú väčšieho vzrastu, ale časti vybiehajúce z obrysu tela (chvost, uši) sú kratšie
Bentofág  - živočích, ktorý sa živí organizmami žijúcimi na dne riek, vodných nádrží
Bentos  - spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd
Beta diverzia - vyjadruje stupeň zmeny v druhovom zložení vzoriek urobených na gradiente stanovíšť, v jednoduchšom prípade sa vyjadruje ako počet druhov na veľkom území alebo ako počet syntaxónov rovnakého druhu
Bezodpadová technológia - plánovanie a riadenie priemyselnej činnosti ľudskou spoločnosťou tak, aby sa pri minimálnej spotrebe materiálu a energie dosiahol maximálny efekt výrobných procesov s minimálnym množstvom vznikajúcich odpadov
Bielkoviny  - prírodné makromolekulárne látky zložené z aminokyselín, ktoré sú podstatnou súčasťou živých organizmov
Bifázické živočíchy - na základe počtu fáz aktivity majú dve doby aktivity a odpočinku (napr. syseľ, súmračný hmyz)
Bilancia vody - vzťah medzi príjmom, výdajom a hromadením vody v krajine
(Ex: Slovník základných ekologických - environmentálnych pojmov, MC, B. Bystrica 1996)