Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Základné ľudské právo - právo na priaznivé životné prostredie Pôda - vyznamná zložka životného prostredia
Naše deti - naša budúcnosť Knihy
Je prostredie rizikom pre zdravie ? Aj osudy minerálov sú často zložité
Ohrozené druhy Hady
Ochorenie buka - tracheomykóza Infoservis
Nádej našich detí je v nás Program odpadového hospodárstva SR do roku 2000
Environmentálna výchova v okrese Dunajská Streda  Slnko do domu
S dúhou na krídlach Lymská borelióza psov
Stretnutie učiteľov s ekológmi Rieka mojich snov
Vysvetľujeme si pojmy Krajina kôz - za prírodou Albánska
Horúca novinka - Globálny polohový systém Pierre Gamarra: Zlatý klinček
Elektromagnetický smog v bytoch  a na pracoviskách  Fotosúťaž
Environmentálne problémy baníckej krajiny Ponuka materiálov z oblasti ochrany prírody 
Ekologicky nezávadné autá Gombasecká jaskyňa
Výzva k podaniu návrhu na udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene Jan Alda: Ruža, ruža ...
Kandidát na Národný park Muránska planina Zabudnutí opeľovači
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, tretie číslo, druhý ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenú formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk