Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Tak ja budem žiť Užitočný cudzopasník
Ochrana biologickej diverzity  Národný akčný plán rozvoja osídlenia a bývania v SR
Medzinárodné technické predpisy UNEP Informatizáciou štátnej správy ku skvalitneniu rozhodovania
Príprava návrhu zákona o prístupe k informáciám o životnom prostredí Kraj koní, býkov a plameniakov
Z medzinárodnej konferencie o karpatských šelmách Na 3. žitnoostrovkom semianári aj o ochrane vzácnych živočíchov
K diskusii okolo Koncepcie územného rozvoja ochrany prírody Selénom proti civilizačným chorobám
Denník z Kjotá  K environmentálnej výchove na stredných školách
V údolí s riečkou Bebravou Ohrozené druhy
Skúsenosti z Rakúska Medzinárodné normy ISO radu 14 00X
Ťažká technika pri údržbe chránených území K otázke odpadového hospodárstva na Slovensku
ENVIWEATH'97 Od slov k činom
Sú kamenné gule z Kysúc svetovou raritou? Podiel Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v procese skvalitňovania env. výchovy a vzdelávania 
Vysvetľujeme si pojmy Životné prostredie, ekonómia a financie 
Nové orchidey na Slovensku Klepton nie je kleptoman
Vplyv kovov na ekosystém - Kadmium Jozef Kráľ: Rozprávky a príhody
Poézia jarného lesa Fotosúťaž
Infoservis Mestská pamiatková rezervácia Bardejov
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, druhé číslo, tretí ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenú formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk