Anotácia:
Prvé tohtoročné číslo Enviromagazínu prináša informácie o environmentálnych programoch a projektoch, medzi nimi Operačný program Životné prostredie, LIFE+, projekty nadnárodnej spolupráce, environmentálne projekty SHMÚ, ŠGUDŠ a SAŽP.
V úvodnom slove ministra ŽP SR Jozefa Medveďa si pripomíname 20. výročie vzniku rezortu životného prostredia.
Decembrovú 15. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 5. konferenciu strán Kjótskeho protokolu, označenú za jednu z najväčších v histórii OSN, približujú články Slovensko súčasťou Copenhagen accord a V Kodani zostalo ešte veľa nedoriešeného. V súvislosti s hlavnou témou prvého čísla, environmentálne programy a projekty, sa dočítate o podpore environmentálnych projektov zo zdrojov zahraničnej pomoci v rezorte životného prostredia, o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Životné prostredie, aj o tom, ako vypracovať dobrý projekt pre program LIFE+, ale aj o sieti kancelárií REPIS, ktoré sú súčasťou komunikačných aktivít MŽP SR pre Operačný program Životné prostredie.
Inšpiráciu možno čerpať z príspevku o využívaní projektov v Slovenskom banskom múzeu alebo o aktivitách ŠGÚDŠ v medzinárodných environmentálnych projektoch.
Environmentálne projekty sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti SAŽP, niekoľko z nich sa týka problematiky NATURA 2000.
V aktuálnom vydaní nájdete aj informácie o projekte BEAGLE – Stromy ako ostrovy života, pozvánku do škôl v prírode, príspevok o projekte FSC Slovensko, týkajúceho sa ochrany slovenských pralesov,  a ďalšie pokračovanie Historických základov environmentalistiky a environmentálneho práva, tentoraz o zvieratách ako symboloch.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte