Anotácia:
Nosnou témou aktuálneho piateho čísla Enviromagazínu je voda a všetko, čo s ňou súvisí.
Slovo na úvod sa venuje procesu implementácie Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike. Nadväzuje naň príspevok Implementácia Rámcovej smernice o vode základ vodohospodárskej politiky EÚ, ktorý detailnejšie informuje o tomto procese. Článok o hlavných vodohospodárskych problémoch prináša návrh programu opatrení, medzi nimi opatrenia na redukciu organického znečistenia povrchových vôd, opatrenia pre obce, priemysel a poľnohospodárstvo a ďalšie. Časopis predstavuje Európske tematické stredisko pre vodu, hodnotí stav povrchových vôd a podzemnej vody Slovenska, ako aj kvantitatívny stav vodných zdrojov našej krajiny a stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v SR a, samozrejme, aj kvalitu pitnej vody v SR.
 
V rozhovore s vedeckou pracovníčkou Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave Jaroslavou Sabockou hovoríme o potrebe integrovaného manažmentu pôdy a vody pre udržateľný systém hospodárenia na pôde v súvislosti so zmenou klímy. Toto vydanie prináša aj informácie o niekoľkých správach Európskej environmentálnej agentúry, týkajúcich sa nedostatku vody a sucha v Európe. Nové číslo Enviromagazínu ďalej informuje o niektorých projektoch a programoch financovaných z fondov EÚ, napr. o projekte o vodnom plánovaní vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny, NATURA 2000, o príprave nástrojov implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, GMES a i.  Dozviete sa aj o činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia v prvom polroku 2009 a ďalšie informácie.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,0 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte