Anotácia:
Aktuálne tretie číslo Envirmagazínu je venované informačným technológiám a 5. ročníku konferencie Enviro-i-Fórum (9. – 11. 6. 2009, Zvolen). V úvode časopis predstavuje nového ministra ŽP SR Ing. Viliama Turského (od 20. 5. 2009). „V oblasti informačných systémov sa v súčasnosti vytvárajú čoraz sofistikovanejšie možnosti, budujú a prepájajú sa vzájomne celonárodné a nadnárodné IS, ktoré pracujú nad rôznymi heterogénnymi prostrediami. Je dôležité vybudovať také systémy, ktoré nám poskytnú naozaj jednoznačné a aktuálne údaje,“ hovorí v slove na úvod Ing. Elza Kočíková, PhD., poverená riadením odboru informatiky MŽP SR. Ďalšie príspevky informujú o súčasnom stave a budúcnosti informačných systémov v rezorte životného prostredia, o úlohách rezortu životného prostredia v informatizácii Slovenska a Európy, architektúre integrovaného informačného systému v rezorte životného prostredia, aj o informatizácii verejnej správy v životnom prostredí a jej prínose pre občana.  
Nové číslo Enviromagazínu prináša aj reportáž z 15. ročníka Envirofilmu, rozhovor s talentovaným mladým fotografom a amatérskym zoológom Jurajom Žiakom, ako aj ponuku projektových aktivít trojročného envirovýchovného projektu s názvom Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) a ďalšie príspevky na tému IT. Napríklad Implementácia INSPIRE v Slovenskej republike, Environmentálne informácie o sídlach Slovenska, ale aj pohľad do minulosti IT v SAŽP
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,1 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte