Anotácia:

Nosnou témou aktuálneho 2. čísla Enviromagazínu je ekonomická podpora rozvoja starostlivosti o životné prostredie. Časopis okrem iného informuje o možnostiach, ktoré prináša Operačný program Životné prostredie, programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. V tomto vydaní  Enviromagazínu sa dočítate aj o možnostiach financovania projektov zameraných na ochranu životného prostredia v rámci ďalších operačných programov. V jednotlivých príspevkoch sa hovorí o podpore environmentálnych projektov z fondov EÚ, o programoch nadnárodnej spolupráce na podporu životného prostredia, o programoch LIFE a LIFE+, ako aj o prostriedkoch Environmentálneho fondu, GEF a ďalších možnostiach financovania environmentálnych projektov. K informovanosti verejnosti a motivácii potencionálnych žiadateľov k využívaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ prispievajú Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská. O ich činnosti sa tiež dočítate v druhom čísle Enviromagazínu. Z ďalších príspevkov spomenieme reportáž zo 14. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2008, fotoreportáž z Ekoroku s Nestlé, články o prvej medzinárodnej konferencii o znečistených územiach v Bratislave, o 4. ročníku výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S,  o činnosti SIŽP v minulom roku a aj o súťaži environmentálnych projektov škôl ProEnviro a i.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (10,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte